« Connais-toi toi-même »

« Gnothi seauton » (« Connais-toi toi-même ») – Un Memento mori en mosaïque, église San Gregorio al Celio (Rome).

Les maximes delphiques ou commandements delphiques sont un ensemble de 147 aphorismes, dont le plus célèbre est « connais-toi toi-même », qui était sculpté sur le fronton du Temple d’Apollon à Delphes

001. Ἕπου θεῷ Suis Dieu
002. Νόμῳ πείθου Obéis à la loi
003. Θεοὺς σέβου Adore les dieux
004. Γονεῖς αἰδοῦ Respecte tes parents
005. Ἡττῶ ὑπὸ δικαίου Bats-toi pour la justice
006. Γνῶθι μαθών Apprends de tes expériences
007. Ἀκούσας νόει Analyse ce que tu as entendu
008. Σαυτὸν ἴσθι Connais-toi toi-même
009. Γαμεῖν μέλλε Cultive le désir de te marier
010. Καιρὸν γνῶθι Agis au bon moment
011. Φρόνει θνητά Pense comme un mortel
012. Ξένος ὢν ἴσθι Si tu es un étranger, agis comme tel
013. Ἑστίαν τίμα Honore ta maison
014. Ἄρχε σεαυτοῦ Maîtrise-toi
015. Φίλοις βοήθει Aide tes amis
016. Θυμοῦ κράτει Retiens ta colère
017. Φρόνησιν ἄσκει Exerce la prudence
018. Πρόνοιαν τίμα Estime la providence
019. Ὅρκῳ μὴ χρῶ Ne donne pas de serment
020. Φιλίαν ἀγάπα Aime l’amitié
021. Παιδείας ἀντέχου Persiste malgré les difficultés
022. Δόξαν δίωκε Recherche l’honneur
023. Σοφίαν ζήλου Sois ami de la sagesse
024. Καλὸν εὖ λέγε Fais des louanges à ce qui est bon
025. Ψέγε μηδένα Ne dénigre personne
026. Ἐπαίνει ἀρετήν Fais des louanges à la vertu
027. Πρᾶττε δίκαια Fais ce qui est juste
028. Φίλοις εὐνόει Soutiens tes amis
029. Ἐχθροὺς ἀμύνου Fais attention à tes ennemis
030. Εὐγένειαν ἄσκει Exerce la noblesse de ton caractère
031. Κακίας ἀπέχου Abstiens-toi de la méchanceté
032. Κοινὸς γίνου Sois impartial
033. Ἴδια φύλαττε Protège ce qui est à toi
034. Αλλοτρίων ἀπέχου Ne convoite pas ce qui appartient aux autres
035. Ἄκουε πάντα Écoute tout le monde
036. Εὔφημος ἴσθι Sois indulgent
037. Φίλῳ χαρίζου Rend service à tes amis
038. Μηδὲν ἄγαν Ne fais aucun excès
039. Χρόνου φείδου Ne gaspille pas ton temps
040. Ὅρα τὸ μέλλον Préoccupe-toi de ton avenir
041. Ὕβριν μίσει Méprise l’insolence
042. Ἱκέτας αἰδοῦ Respecte les demandeurs
043. Πᾶσιν ἁρμόζου Sois accommodant en toutes choses
044. Υἱοὺς παίδευε Éduques tes fils
045. Ἔχων χαρίζου Offre ce que tu possèdes
046. Δόλον φοβοῦ Méfie-toi des tromperies
047. Εὐλόγει πάντας Parle toujours correctement des autres
048. Φιλόσοφος γίνου Sois un chercheur de sagesse
049. Ὅσια κρῖνε Juge avec justice
050. Γνοὺς πρᾶττε Agis quand tu sais
051. Φόνου ἀπέχου Fuis le meurtre
052. Εὔχου δυνατά Prie pour des choses possibles
053. Σοφοῖς χρῶ Consulte les sages
054. Ἦθος δοκίμαζε Évalue ton interlocuteur
055. Λαβὼν ἀπόδος Offre aux autres ce que tu as reçu
056. Ὑφορῶ μηδένα Ne suspecte personne
057. Τέχνῃ χρῶ Utilise tes compétences
058. Ὃ μέλλεις, δός Fais ce que tu es censé faire
059. Εὐεργεσίας τίμα Honore tous ceux qui te sont bénéfiques
060. Φθόνει μηδενί Ne sois jaloux de personne
061. Φυλακῇ πρόσεχε Sois vigilant
062. Ἐλπίδα αἴνει Fais des louanges à l’espérance
063. Διαβολὴν μίσει Évite les calomniateurs
064. Δικαίως κτῶ Gagne ta vie avec honnêteté
065. Ἀγαθοὺς τίμα Honore les bons
066. Κριτὴν γνῶθι Connais le juge
067. Γάμους κράτει Comporte-toi bien durant les mariages
068. Τύχην νόμιζε Sache saisir ta chance
069. Ἐγγύην φεῦγε Fuis le serment
070. Ἁπλῶς διαλέγου Parle simplement
071. Ὁμοίοις χρῶ Associe-toi à tes pairs
072. Δαπανῶν ἄρχου Maîtrise tes envies
073. Κτώμενος ἥδου Sois heureux de ce que tu as
074. Αἰσχύνην σέβου Admire la honte
075. Χάριν ἐκτέλει Accorde une faveur
076. Εὐτυχίαν εὔχου Prie pour le bonheur
077. Τύχην στέργε Contente-toi de ton sort
078. Ἀκούων ὅρα Analyse ce que tu as entendu
079. Ἐργάζου κτητά Travaille pour ce que tu peux posséder
080. Ἔριν μίσει Méprise le conflit
081. Ὄνειδος ἔχθαιρε Déteste la disgrâce
082. Γλῶτταν ἴσχε Retiens ta langue
083. Ὕβριν ἀμύνου Abstiens-toi d’être insolent
084. Κρῖνε δίκαια Juge justement
085. Χρῶ χρήμασιν Utilise ce que tu as
086. Ἀδωροδόκητος δίκαζε Juge incorruptiblement
087. Αἰτιῶ παρόντα N’accuse que si ton accusé est présent
088. Λέγε εἰδώς Parle que tu sais
089. Βίας μὴ ἔχου N’agis pas avec violence
090. Ἀλύπως βίου Vis sans chagrin
091. Ὁμίλει πρᾴως Comporte-toi envers autrui avec douceur
092. Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν Finis la course sans reculer
093. Φιλοφρόνει πᾶσιν Agis avec gentillesse
094. Υἱοῖς μὴ καταρῶ Ne maudis pas tes fils
095. Γυναικὸς ἄρχε Guide ton épouse
096. Σεαυτὸν εὖ ποίει Sois bon envers toi-même
097. Εὐπροσήγορος γίνου Sois courtois
098. Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Réponds à temps
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Lutte pour la gloire
100. Πρᾶττε ἀμετανοήτως Agis sans te repentir
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Repens-toi de tes péchés
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Maîtrise ton œil
103. Βουλεύου χρόνῳ Conseille à temps
104. Πρᾶττε συντόμως Agis rapidement
105. Φιλίαν φύλαττε Garde l’amitié
106. Εὐγνώμων γίνου Sois reconnaissant
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Poursuis l’harmonie
108. Ἄρρητον κρύπτε Garde un secret
109. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ Crains l’autorité
110. Τὸ συμφέρον θηρῶ Recherche ton intérêt
111. Καιρὸν προσδέχου Accepte ce qui arrive
112. Ἔχθρας διάλυε Débarrasse-toi des inimitiés
113. Γῆρας προσδέχου Accepte la vieillesse
114. Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ Ne te vante pas de ta force
115. Εὐφημίαν ἄσκει Pratique le silence
116. Ἀπέχθειαν φεῦγε Fuis la haine
117. Πλούτει δικαίως Acquiers tes richesses de manière juste
118. Δόξαν μὴ λεῖπε N’abandonne pas l’honneur
119. Κακίαν μίσει Méprise le mal
120. Κινδύνευε φρονίμως Aventure-toi prudemment dans le danger
121. Μανθάνων μὴ κάμνε Ne te lasse pas d’apprendre
122. Φειδόμενος μὴ λεῖπε Ne cesse pas d’agir avec modération
123. Χρησμοὺς θαύμαζε Respecte les réponses des oracles
124. Οὓς τρέφεις, ἀγάπα Aime ceux que tu élèves
125. Ἀπόντι μὴ μάχου Ne critique pas quelqu’un d’absent
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Respecte les anciens
127. Νεώτερον δίδασκε Transmets ton savoir aux plus jeunes
128. Πλούτῳ ἀπίστει Ne fais pas confiance à la richesse
129. Σεαυτὸν αἰδοῦ Respecte-toi, toi-même
130. Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν Ne laisse pas l’orgueil naître en toi
131. Προγόνους στεφάνου Honore tes ancêtres en plaçant des couronnes de fleurs sur leurs tombes
132. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος Sacrifie-toi pour ta patrie
133 Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου Ne sois pas insatisfait de la vie
134. Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα Ne te moque pas des morts
135. Ἀτυχοῦντι συνάχθου Partage le fardeau des malchanceux
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Sois agréable sans faire de mal
137. Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ Ne t’afflige pas de tout
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Engendre par des routes nobles
139. Ἐπαγγέλλου μηδενί Ne fais des promesses à personne
140. Φθιμένους μὴ ἀδίκει Ne cause pas de tort aux morts
141. Εὖ πάσχε ὡς θνητός En tant que mortel, sois heureux
142. Τύχῃ μὴ πίστευε Ne fais pas confiance à la chance
143. Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι En tant qu’enfant, comporte-toi bien
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Maîtrise-toi si tu es jeune
145. Μέσος δίκαιος Ayant atteint l’âge mûr, reste juste
146. Πρεσβύτης εὔλογος Devenu vieil homme, reste raisonnable
147. Τελευτῶν ἄλυπος Parvenu à ton dernier instant, sois sans peine

« Connais-toi toi-même » – On n’a jamais exprimé en une formule plus brève l’état de malédiction.

Emil CioranCahiers (1957-1972)

« Connais-toi toi-même ». Maxime aussi pernicieuse que laide. Quiconque s’observe arrête son développement.

André GideLes Nouvelles nourritures (1935)